Pályázati felhívás

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a

Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház (6710 Szeged, Kapisztrán út 50.)

igazgatói munkakörének

betöltésére, 2021. július 1-től 2026. június 30-ig tartó 5 éves határozott időre szóló munkaviszony keretében vezető állású munkavállalóként.

Az intézményvezető vezető állású munkavállalóként munkaviszony keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint együttműködik a településrész közművelődésében résztvevőkkel.

A pályázati feltételek:

     a)  felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy

nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

     b) a pályázó végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat,

     c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,

 • büntetlen előélet, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: Mt.) 44/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok a pályázóval szemben nem állnak fenn, valamint a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt,

      e) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

      f) magyar nyelvtudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi adataival és elérhetőségeivel),
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

A pályázathoz csatolandó:

 1. az Mt. 44/A. § (3) bekezdése alapján 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy az Mt. 44/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fent, valamint hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll a pályázó,
 2. iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata,
 3. az ötéves szakmai gyakorlat igazolása,
 4. kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása,
 5. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
 6. nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 7. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés/bizottság nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
 8. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. §-ában foglalt képzési kötelezettségnek eleget tesz vagy tett.

A nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványok, valamint az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhetők el:

https://www.szegedvaros.hu/document_category/szentmihalyi-moricz-zsigmond-muvelodesi-haz-igazgatoi-palyazat-2021/

Javadalmazás: bruttó 400.000,-Ft/hó.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követően Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) első ülése.

A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve a Közgyűlés dönt.

A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázat elkészítéséhez a Polgármesteri Hivatal Személyzeti Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-412), valamint Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálya (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., tel.: 62/564-208) nyújt tájékoztatást.

A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, a Személyzeti Osztályra (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) nyújthatják be.

A pályázat elbírálásáról a pályázók a Közgyűlés döntését követően kapnak értesítést.